V prezentácii sú použité fotografie zo súkromných zbierok bývalých žiakov a trénerov plaveckých tried. Tiež archívov 1.ZŠ Hollého v Topoľčanoch. Výsledky jednotlivých súťaží poskytla Slovenská plavecká federácia. Ostatné historické údaje boli prevzaté z novinových článkov, taktiež z prác vytvorených k 60 výročiu plávania v Topoľčanoch a k 110 výročiu 1.ZŠ v Topoľčanoch so súhlasom ich autora.V roku 1974 orgány sekcií vodných športov pri bývalom Zväze Československej telesnej výchovy pridelili financie na vznik „ Plaveckých tried“. V školskom roku 1973-1974 sa uskutočnil výber talentov zo žiakov 2 tried na všetkých školách v Topoľčanoch. Z vybraných žiakov boli vytvorené dve tretie triedy so zameraním na plávanie. Tieto boli v školskom roku 1974-1975 zaradené do systému výučby v I. základnej deväťročnej škole aj za podpory vtedajšieho riaditeľa Dezidera Vaňa a jeho zástupcu Jaroslava Valienta. Športovú prípravu žiakov zabezpečil Jozef Červený ako interný učiteľ telesnej výchovy. Ako externista tréningovú činnosť viedol Ivan Neradný, ktorý ako absolvent Fakulty telesnej výchovy mal špecializáciu na plávanie.
Triednymi pani učiteľkami boli III.A Emília Haláková a III.B Eleonóra Dafčíková.
Obidve triedy mali upravený vyučovací proces v rámci ktorého boli zabezpečené týždenne dve hodiny športových hier a osem hodín plaveckého výcviku. Zároveň v priestoroch školy bol svojpomocne zabezpečený výdaj mliečnej desiaty. Školský rok 1974-75 bol zameraný na zvládnutie plaveckých štýlov. V školskom roku 1975-76 už zverenci začali závodne pretekať na majstrovstvách západoslovenského kraja. V závere školského roka sa plavecký oddiel zúčastnil svojich prvých majstrovstiev Slovenska ročníka 1966 konaných 26-27.6.1976 v Brezne.
Železník Vladimír vybojoval jedno prvé miesto a tri druhé miesta.
Daňová Renata tri druhé miesta a jedno tretie.
Skladaný Juraj dve druhé miesta.
Spolu desať medailí (1,8,1)

Pre školský rok 1976-77 bol uskutočnený užší výber na základe dosahovaných výsledkov v plávaní a prospechu. Od 5 ročníka bola vytvorená len jedna plavecká trieda. Súčasne s tým začal prebiehať plavecký výcvik dvojfázovo, teda doobeda a poobede. Na zimných majstrovstvách Slovenska ročníka 1965 konaných v Piešťanoch 11-12.12.1976 oddiel nezískal žiadnu medailu. Letných majstrovstiev Slovenska ročníkov 1965-66 sa oddiel nezúčastnil. Následne sa už oddiel zúčastňoval pravidelne majstrovstiev Slovenska.

Zimné majstrovstvá Slovenska ročníky 1965-66, 17-18.12.1977 Považská Bystrica.
Neuwirth Robert jedno prvé miesto a jedno druhé miesto.
Daňová Renata a Soňa Valachová každá jedno druhé a jedno tretie miesto.
Železník Vladimír dve tretie miesta.
Kondéová Alena jedno druhé miesto.
Čiško Peter a Ďuríková Katarína po jednom treťom mieste.
Spolu jedenásť medailí (1,4,6).

Letné majstrovstvá Slovenska ročník 1966 17-18.6.1978 Martin, ročník 1965 Nové Zámky.
Železník Vladimír jedno prvé a jedno druhé miesto.
Daňová Renata a Neuwirth Robert každý jedno prvé a jedno tretie miesto.
Kondéová Alena a Čiško Peter každý jedno tretie miesto.
Spolu osem medailí (3,1,4).

Zimné majstrovstvá Slovenska ročník 1966 16-17.12.1978 Martin.
Železník Vladimír a Neuwirth Robert každý jedno prvé a jedno druhé miesto.
Daňová Renata dve druhé a dve tretie miesta.
Kondéová Alena dve druhé miesta.
Čiško Peter a Turček Vladimír každý po jednom druhom a jednom treťom mieste.
Krajčíková Iveta dve tretie miesta.
Spolu šestnásť medailí (2,8,6).

Letné majstrovstvá Slovenska ročník 1965-66 19-20.5.1979 Bratislava.
Daňová Renata tri prvé a dve tretie miesta.
Železník Vladimír jedno prvé a jedno druhé miesto.
Kondéová Alena jedno prvé a jedno tretie miesto.
Krajčíková Iveta dve druhé miesta.
Neuwirth Robert a Turček Vladimír každý dve tretie miesta.
Spolu pätnásť medailí (5,3,7).

Zimné majstrovstvá Slovenska ročník 1965-66 17-18.11.1979 Žilina.
Železník Vladimír dve druhé miesta.
Čiško Peter jedno druhé miesto.
Turček Vladimír dve tretie miesta.
Halamová Daniela jedno tretie miesto.
Žiaci nižšieho školského ročníka:
Marko Peter dve tretie miesta.
Skalník Marian jedno tretie miesto.
Spolu deväť medialí (0,3,6).

Letné majstrovstvá Slovenska ročník 1966 14-15.6.1980 Martin, ročník 1965 17-18.6.1980 Nové Zámky.
Železník Vladimír dve druhé a dve tretie miesta
Daňová Renata dve druhé miesta.
Turček Vladimír jedno druhé a jedno tretie miesto.
Čiško Peter jedno druhé miesto.
Skladaný Juraj jedno tretie miesto.
Žiak nižšieho školského ročníka:
Skalník Marian jedno tretie miesto.
Spolu jedenásť medialí (0,6,5).

Zimné majstrovstvá Slovenska ročník 1966 8-9.11.1980 Bratislava.
Daňová Renata tri druhé miesta.
Čiško Peter dve druhé miesta a jedno tretie miesto.
Železník Vladimír dve druhé miesta.
Skladaný Juraj jedno tretie miesto.
Žiak nižšieho školského ročníka:
Marko Peter jedno tretie miesto.
Spolu desať medailí (0,7,3).

Celkom žiaci prvej plaveckej triedy v rokoch 1976 až 1980 získali osemdesiatštyri medailí zo žiackych majstrovstiev Slovenska (12,40,32). Ďalších päť medailí (0,0,5) získali žiaci nižších školských ročníkov, narodení v roku 1966. Je potrebné uviesť, že v čase vypracovania štatistiky (druhá polovica roku 2015) prebiehal na Slovenskom plaveckom zväze proces digitalizácie originálnych papierových výsledkových listín, takže neboli k dispozícii výsledky zo všetkých majstrovstiev Slovenska. Zo zachovaných diplomov možno identifikovať ďalšie medailové umiestnenia na majstrovstvách Slovenska, ale tie do štatistiky neboli započítané.
Od roku 1974 boli na ZŠ Hollého pravidelne otvárané plavecké triedy, čo si vyžiadalo rozšíriť káder trénerov. K iniciátorom a realizátorom prvotného projektu Ivanovi Neradnému a Jozefovi Červenému sa pripojil bývalý vodný pólista a plavec Ferdinand Neuwirth.
Na uvedených úspechoch sa výraznou mierou podieľal najmä Ivan Neradný, ktorý využíval v tréningoch najnovšie poznatky. Zaviedol prvé plavecké pomôcky. V národnom podniku Mier dal vyrobiť „drevené“ plavecké dosky, miesto dnešných piškot používal izolant vodiča na zväzovanie nôh a nakoniec zaviedol používanie plavecký ťapiek z plexiskla, do ktorých sa navliekala tepláková guma. O jeho trénerských kvalitách svedčí aj fakt, že neskôr dosiahol veľmi pekné úspechy ako tréner plávania a tenisu v Nórsku.
Kontakt :
0905 345640
ivan.saliga@satronet.sk.